ОКОЛНАТА СРЕДА: от енвиронментализма до свободата

ОКОЛНАТА СРЕДА: от енвиронментализма до свободата
Издател: 
Издателска къща „МаК” ООД
Година на издаване: 
2012
ISBN: 
978-954-8585-30-9
Брой страници: 
474
Цена: 
14 лв.

Монографията на д-р Нено Димов е плод на впечатляващо научно усилие да бъде разбрана и усъвършенствана съвременната политика за опазване на околната среда чрез намаляването на намесата на държавата в нея. Нено Димов добросъвестно и компетентно представя достиженията и практиките на традиционната държавна интервенция в екологията на всички нива – и отхвърля безалтернативността им.

 
Изследването аргументирано обосноваванеобходимостта от много по-широко прилагане на пазарните методи и принципи в опазването на околната среда, като алтернатива на доминиращите политико-административни подходи и инструменти.
Авторът призовава да бъде намеренпо-балансиран и поради това по-ефективен механизъм за съчетаване на участието на държавата, бизнеса и неправителствения сектор в решаването на проблемите на околната среда.
 
Оригиналната, на моменти провокативна логика на Нено Димов може да бъде най-добре разбрана, като се постави в контекта на неговото битие на учен, политик, управленец и общественик. Авторът, бивш депутат и заместник-министър на околната среда, е изложил на хартия своето изстрадано в много реални ситуации верую, което придава рядко срещана искреност и честност на текст от тази област на науката и практиката. Това, както и популярният език на изложението, прави книгата полезна на широк кръг читатели – изследователи на публичните политики и администрацията, студенти, управленци, неправителствени организации и представители на бизнеса.