Съдържание

ЧАСТ ПЪРВА – ВЪВЕДЕНИЕ
 
Глава I Въведение в темата Екология
1.      Екология – формулиране и историческо развитие на предмета
2.      Екология на човека
3.      Типология на проблемите в околната среда
3.1.              Проблемите според териториалния обхват
3.1.1.      Локални
3.1.2.      Национални
3.1.3.      Регионални
3.1.4.      Глобални
3.2.              Проблемите според секторите на икономиката
3.3.              Икономически и социални аспекти и последици на екологичните проблеми
3.4.              Екологичните проблеми през призмата на отношенията „държавно управление – гражданско общество”
3.4.1.      Екологично образование и възпитание
3.4.2.      Екологична наука и изграждане на Екологичен подход
3.4.3.      Екологична култура
 
Глава II Кратка история на екологията - етапи. Първи случаи на констатирани екологични проблеми. Екологичното законодателството във времето
1.      История на екологията
1.1.              Предистория на екологията
1.1.1.      Античен период
1.1.2.      Епоха на възраждането
1.2.              Екологията като самостоятелна наука
1.2.1.      До Дарвинов период
1.2.2.      Дарвин
1.2.3.      Съвременен период
2.      Поява и развитие на законодателството по Околна среда
2.1.              Началото – 1272 година и периода на средновековието
2.2.              XIX век и съвременното разбиране за екологичен проблем
2.3.              ХХ век и нарастване на замърсяването до застрашителни размери
2.4.              Европа и Света след 1950 година
3.      Развитието на екологичното законодателство в България
3.1.              Периода до 1944 година
3.2.              Времето на Комунистическата диктатура
3.3.              България днес
4.      Екологични катастрофи
5.      Замърсяване на Околната среда в България
6.      Законодателството в съвременна България
 
Глава III Административно обезпечаване политиката в областта на околната среда (ООН, ЕС – ЕАОС, Р. България – законодателна, изпълнителна и местна власт)
1.      Организация на Обединените Нации
1.1.              Програмата на ООН за Околна среда
2.      Европейски Съюз
2.1.              Генерална Дирекция 11 – Околна среда
2.2.              Европейска Агенция по Околна Среда
3.      Република България
3.1.              Законодателна власт
3.1.1.      Народно събрания
3.2.              Изпълнителна власт
3.2.1.      Министерство на Околната среда и водите
3.2.2.      Изпълнителната агенция по околна среда и води
3.2.3.      Регионалните инспекции по околната среда и водите
3.2.4.      Басеинови дирекции
3.2.5.      Националните паркове
3.2.6.      Други органи на изпълнителната власт
3.3.              Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
3.4.              Местна власт
3.4.1.      Общини
 
ЧАСТ ВТОРА - ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
 
Глава IV Международно и Европейско законодателство в областта на околната среда. Двустранно сътрудничество
1.      Световното законодателство – ООН
1.1.              Конвенции за биологичното разнообразие
1.2.              Конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане
1.3.              Конвенция за устойчивите органични замърсители
1.4.              Конвенция за промяна на климата
1.5.              Конвенция за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст
1.6.              Конвенция за правото и публичния достъп до екологична информация
2.      Европейско законодателство
2.1.              Началото
2.2.              Атмосферен въздух
2.2.1.      Качество
2.2.2.      Стационарни източници на замърсяване
2.2.3.      Летливи Органични съединения (ЛОС)
2.2.4.      Национални „тавани” за емисии
2.2.5.      Транспорт и околна среда
2.3.              Води
2.3.1.      Рамкова директива
2.3.2.      Питейни води
2.3.3.      Градско отпадни води
2.3.4.      Морска среда
2.3.5.      Наводнения
2.3.6.      Други
2.4.              Отпадъци
2.4.1.      Ранкова директива
2.4.2.      Опасни отпадъци
2.4.3.      Транспортиране на отпадъци
2.4.4.      Депониране на отпадъци
2.4.5.      Изгаряне на отпадъци
2.4.6.      Други
2.5.              Биологично разнообразие
2.5.1.      Опазване на дивите птици
2.5.2.      Опазване на дивата флора и фауна
2.5.3.      НАТУРА 2000
2.6.              Оценка на Въздействието върху Околната Среда
2.7.              Комплексни разрешителни
2.8.              Друго законодателство
2.8.1.      Химикали
2.8.2.      Почви
3.      Индивидуални споразумения на Р. България с друг държави
 
Глава V Законодателство на Р. България в областта на околната среда – рамково законодателство
1.      Структурата на екологичното законодателство
2.      Законодателството по околната среда
2.1.              Конституция на Р България и опазването на околната среда
2.1.1.      Екологични текстове
2.1.2.      Текстове с косвено отношение
2.2.              Закона за опазване на околната среда
2.2.1.      Цели
2.2.2.      Принципи
2.2.3.      Под–цели за постигане на основната цел
2.2.4.      Основни положения в закона
2.2.5.      Неудачни промени
2.3.              Правото на информация за състоянието околната среда
2.4.              Същност на понятието “Оценка на въздействието върху околната среда
2.5.              Контролът върху състоянието на околната среда
2.6.              Права и задължения на държавните и общинските органи при опазването на околната среда
2.6.1.      Министъра на околната среда и водите
2.6.2.      общинските органи
3.      Гражданска и административнонаказателна отговорност при замърсяване или друго увреждане на околната среда
3.1.              Обезщетяване
3.2.              Предявяване на искове
3.3.              Административно-наказателна отговорност
4.      Наказателна отговорност при замърсяване или друго увреждане на околната среда
 
Глава VI Законодателство на Р. България в областта на околната среда – специализираното законодателство
1.      Нормативна уредба за чистотата на въздуха
1.1.              Закон за чистотата на атмосферния въздух
2.      Нормативна уредба за опазване на водите от замърсяване
2.1.              Закон за водите
2.2.              Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата
3.      Управление на отпадъците
3.1.              Закон за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда
4.      Опазване на земята (почвата) от замърсяване
4.1.              Закон за почвите
4.2.              Закон за опазване на земеделските земи
5.      Опазване на подземните богатства
5.1.              Закон за подземните богатства
6.      Опазване на биологичното разнообразие и неговите елементи
6.1.              Закон за опазване на биологичното разнообразие
6.2.              Закон за горите
6.3.              Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
6.4.              Закон за защитените територии
6.4.1.      Резервати
6.4.2.      Национални паркове
6.4.3.      Природни забележителности
6.4.4.      Поддържани резервати
6.4.5.      Природни паркове
6.4.6.      Защитени местности
7.      Мерки за опазване на Черноморското крайбрежие
7.1.              Наредба за устройство на Черноморското крайбрежие
8.      Използването на атомната енергия за мирни цели и опазването на околната среда
8.1.              Закона за използването на атомната енергия за мирни цели
 
Глава VII Оценка на Въздействието върху Околната Среда (ОВОС), Екологична Оценка (ЕО), ОВОС и ЕО в трансграничен аспект и Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ)
1.      Оценка на Въздействието върху Околната Среда
1.1.              Цели
1.2.              Историческа справка
1.3.              Защо е необходимо да се прави ОВОС?
1.4.              За кои обекти се извършва?
1.5.              Кой извършва оценката на въздействието върху околната среда?
1.6.              На кой етап от инвестиционния проект се прави ОВОС?
1.7.              Каква е нормативната процедура по ОВОС?
1.8.              Доклад за оценка на съвместимостта като неразделна част от ДОВОС
1.9.              Какво следва след приключване на процедурата по ОВОС?
1.10.          Какво включва ДОВОС?
2.      Екологична Оценка
2.1.              Дефиниция и цели
2.2.              Кога се налага извършването на екологична оценка?
2.3.              Процедура
2.4.              Резултат
3.      Екологична оценка и ОВОС в трансграничен аспект
3.1.              Кога се извършва?
3.2.              Процедура
4.      Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването
4.1.              Цели
4.2.              Компетентен орган по издаване и промяна
4.3.              Нормативна уредба
4.4.              Обхват
4.5.              Посоки на действие
4.6.              Основни принципи
4.7.              Процедура за издаване
4.8.              Необходими документи
4.9.              Отмяна
 
ЧАСТ ТРЕАТ – ОКОЛНА СРЕДА И ИКОНОМИКА
 
Глава VIII Видове разрешителни режими – принципи и описание. Концесия. Конкретни примери за режими в околната среда, Корупция. Такси.
1          Видове режими – определения и описания
1.1              Регистрационен режим
1.2              Разрешителен режим
1.3              Лицензионен режим
1.4              Концесионен режим
2          Исторически преглед на публично частно партньорство
2.1              Договорни отношения и форми на публично-частни партньорства
2.2              Предимства и ползи
2.3              Видове пеоцедури
3          Ограничителни режими
4          Режимите в Околната среда
4.1              Разрешителни режими
4.2              Регистрационни режими
4.3              Съгласувателни режими
4.4              Концесионни режими
4.5              Други режими
5          Корупция
6          Събирани такси
 
Глава IX Интегриране на политиката по Околна среда в секторните политики (Енергетика, Промишленост, Транспорт, Селско и Горско стопанство, Туризъм). Европейски и национален подход, законодателство и прилагане. Алтернативен подход при решаването на проблемите
1.        Енергетика
1.1.              Въздействието на енергетиката върху околната среда
1.2.              Възобновими Енергийни Източници
1.2.1.      Биомаса
1.2.2.      Вятърната енергия
1.2.3.      Слънчева електроенергия като електричество и топлинна енергия
1.2.4.      Слънчева енергия за отопление и охлаждане
1.2.5.      Геотермална енергия
1.3.              Енергийна Ефективност
1.3.1.      Доброволни споразумения
1.3.2.      Енергийна ефективност в индустрията
1.3.3.      Енергийна ефективност в строителството
1.3.4.      Когенерация
1.3.5.      Екодизайннаенергопотребяващите продукти
1.3.6.      Енергийно етикетиранена домакински уреди
1.4.              Технологии и иновации
2.      Промишленост
2.1.              Въздействието на промишлеността върху околната среда
2.1.1.      Внедряване на научните разработки
2.1.2.      Подобряване на пазарните условия
2.2.              Действие в глобален мащаб
3.      Транспорт
3.1.              Въздействието на транспорта върху околната среда
3.2.              Основни направления в политиката „транспорт и околна среда”
3.2.1.      Развитието на устойчива транспортна система
3.2.2.      Разделянето на ръста на транспорта от ръста на брутния вътрешен продукт
3.2.3.      Транспорт през чувствителните зони
4.      Селското стопанство
4.1.              Въздействието на селското стопанство върху околната среда
4.2.              Пестициди и органични вещества
5.      Горско стопанство
5.1.              Въздействието на горското стопанство върху околната среда
6.      Туризъм
7.      Други
7.1.              Европейска стратегия за околната среда и здравето
7.2.              Лисабонско партньорство за растеж и работни места и опростяване на законодателството на ЕС в областта на околната среда
 
ГлаваX Възможна алтернативна гледна точка или вредата от държавната намеса
1.      Общи положения
1.1.   Научните изследвания
1.2.   Лишаване от конкуренция и инициативност
1.3.   Субсидиране или омаломощаване
1.4.   Заключение
1.5.   Алтернативата
2.      Енергетика
2.1.   Нарастващите цени на горивата
3.      Икономика
3.1.   Логиката на контролирания и свободния пазар и тяхното отражение на печалбите и доходите
3.2.   Опазване на Околната среда – има ли ефект?
4.      Селско стопанство
 
Глава XI Финансови мерки за опазване на околната среда – Национални и Международни Фондове, Програми и механизми; Гражданска и административнонаказателна отговорност при замърсяване или друго увреждане на околната среда
1.      Финансиране на мерките за опазване на околната среда
2.      Републикански бюджет
3.      Фондове
3.1.              ПУДОС
3.2.              Общински фондове
3.3.              НДЕФ
4.      Механизъм “Съвместно изпълнение”
5.      Схема за зелени инвестиции
6.      Двустранно сътрудничество
7.      Фондове на Европейския съюз
7.1.              Програма ФАР
7.1.1.      Национална програма ФАР
7.1.2.      Програма ФАР – Трансгранично сътрудничество
7.2.              Програма ИСПА
7.3.              Програма САПАРД
7.4.              Шестата програма за действие за околната среда на ЕС
7.5.              LIFE
8.      Международни организации и финансови институции
8.1.              Глобален Екологичен Фонд
8.2.              Nordic
8.3.              CIM
8.4.              Централно европейска инициатива
8.5.              Програма ALTENER
8.6.              Програма SAVE
 
Глава XII Икономика на Околната среда – стандартен и алтернативен поглед
1.      Сравнение на частната и публичната собственост върху „пасаж риба”
2.      Стандартен подход
3.      Алтернативна дефиниция на екологичен проблем
4.      Правата на собственост за решаването на екологичните проблеми
5.      Решаването на конфликт срещу решаването на проблем на максимизирането
6.      Два подхода към разрешаването на конфликти:
6.1.    Заплащане от страна на причинителя на замърсяването
6.2.   Принципа, че първият по време е първи по право
7.      Заключение
8.      Пример
 
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА – ОКОНАТА СРЕДА И ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
 
Глава XIII Гражданското общество, Неправителствении организации, Българският НПО сектор, Държавата и НПО, ООН и НПО. Основни проблеми на НПО. НПО и устойчивото развитие
1.      Гражданското общество
1.1.              Дефиниция
1.2.              Две гледни точни
1.3.              Къде е мястото на държавата
1.4.              Вредата от голямата държава
2.      Неправителствени организации
2.1.              Разделение на НПО
2.2.              Българският НПО сектор
3.      Държавата и НПО
4.      ООН и НПО
5.      Кои са основните проблеми пред неправителствените организации?
6.      НПО - парадокси на устойчивото развитие
7.      НПО – клакьори на... или баланс срещу държавата?
 
Глава XIV Устойчиво развитие
1.      Същност
2.      Характерни черти
2.1.              Какво представлява?
2.2.              Какви въпроси повдига?
3.      Принципи
4.      Концепция и определящи цели
5.      Показатели
5.1.              Същност и цели
5.2.              Изисквания при разработването
6.      Институционални показатели
7.      Екологични показатели
8.      Икономически показатели
8.1.              Обща постановка
8.1.1.      1
8.1.2.      2
8.1.3.      3
8.1.4.      4
8.2.              Характеристика на отделните икономически показатели
8.3.              Синтезиращи показатели за отраслово-технологичната структура на икономиката
9.      Предизвикателства за Устойчиво развитие в България
9.1.              Видове
9.2.              Причини
10. Екологични проблеми на концепцията за устойчиво развитие
11. Устойчивото развитие като функция от формите на проявление на капитала
12. Основни направления на количествена и качествена оценка на Устойчивото развитие
 
Глава XV Алтернатива за Устойчиво развитие
1.      Формулиране на проблема
1.1.              Енвиронментализмът
1.2.              Характеристики на Енвиронментализма
1.2.1.      Защитават ли Енвиронменталистите природата?
1.2.2.      Късата памет на Енвиронменталистите
1.2.3.      Идеите на Енвиронменталистите
2.      Ресурсите и тяхното „разумно” използване
2.1.              Потенциални и икономически ресурси
2.2.              Ресурсите като функция на дена и технология
3.      Отговорност пред бъдещето
3.1.              Оценъчните системи
3.2.              Разменната стойност като показател
3.3.              Гледайки напред да видим и на зад
4.      Технически прогрес и богатство – ефект върху околната среда
4.1.              Ефекта на доходите
4.2.              Ефекта на техническия прогрес
5.      Цената на предпазливостта
5.1.              Минимизиране на риска – ползи, загуби и пропуснати ползи
5.2.              Границите на предпазливостта
6.      Каква е алтернативата
 
Глава XVI Глобалното затопляне – За и Против. Научен, икономически и политически поглед. Изводи
1.      Глобалното затопляне – научен поглед
1.1.              Дефиниране на проблема
1.2.              Частични данни
1.3.              Прогнозите и достоверността на използваните модели
1.4.              Методологични грешки на моделите
1.5.              Основните въпроси, на които науката трябва да отговори
1.5.1.      Статистика и цифри
1.5.2.      Активността на Слънцето
1.5.3.      Нивото на океана и океанските течения
1.5.4.      Ледниците
1.5.5.      Концентрациите на CO2
1.5.6.      Планетите от слънчевата система
2.      Глобалното затопляне – икономически поглед
2.1.              Интересът на „Науката”
2.2.              Интересът на политиците
2.3.              Интересът на бизнеса - правене на пари
2.4.              Интересът на екологичните НПО
2.5.              Интересът на медиите
3.      Глобалното затопляне – политически поглед
3.1.              Една възможна теория
3.2.              По-вероятната теория
3.2.1.      Участието на климатолозите
3.2.2.      Манипулацията на ООН
3.2.3.      Участието на петролните компании
3.2.4.      Участието на политиците
3.2.5.      Участието на екологичните НПО
3.2.6.      Участието на Медиите
3.2.7.      Ролята на Хората
3.3.              Развръзката
3.4.              Заключение
4.      Какво всъщност е демокрацията