СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение

1. Икономика и праксеология
2. Епистемологичният проблем на една обща теория за чо-
вешкото действие
3. Икономическата теория и практиката на човешкото
действие
4. Обобщение

ЧАСТ ПЪРВА: ЧОВЕШКОТО ДЕЙСТВИЕ

Глава І: Действащият човек
1. Целенасочено действие и животинска реакция
2. Предпоставки за човешкото действие
- За щастието
- За инстинктите и импулсите
3. Човешкото действие като окончателна даденост
4. Рационалност и ирационалност; субективизъм и
обективност на праксеологичното изследване
5. Причинността като предпоставка за действието
6. Другото „аз“
- За полезността на инстинктите
- Абсолютната цел
- Вегетиращият човек
Глава ІІ: Епистемологични проблеми на науките за човешкото действие
1. Праксеология и история
2. Формален и априорен характер на праксеологията
- Предполагаемата логическа хетерогенност на първобитния
човек
3. Априорност и реалност
4. Принципът на методологическия индивидуализъм
- „Аз“ и „ние“
5. Принципът на методологическия сингуларизъм
6. Индивидуални и изменчиви характеристики на човешкото
действие
7. Обхват и специфичен метод на историята
8. Концепция и разбиране
- Естествена история и човешка история
9. За идеалните типове
10. Икономическата процедура
11. Ограниченията на праксеологическите концепции
Глава ІІІ: Икономиката и бунтът срещу разума
1. Бунтът срещу разума
2. Логическият аспект на полилогизма
3. Праксеологическият аспект на полилогизма
4. Расов полилогизъм
5. Полилогизъм и разбиране
6. Защита на разума
Глава ІV: Първоначален анализ на категорията действие
1. Цели и средства
2. Скала на ценностите
3. Скала на нуждите
4. Действието като размяна
Глава V: Време
1. Времето като праксеологичен фактор
2. Минало, настояще, бъдеще
3. Пестене на времето
4. Времеви съотношения между действията
Глава VІ: Несигурност
1. Несигурност и действие
2. Значението на вероятността
3. Вероятност на ниво клас
4. Вероятност на ниво случай
5. Числова оценка на вероятността на ниво случай
6. Залагане, хазарт, игри
7. Праксеологическото предсказване
Глава VІІ: Действие в света
1. Законът за маргиналната полза
2. Законът за възвращаемостта
3. Човешкият труд като средство
- Пряко и непряко удовлетворение от труда
- Съзидателният гений
4. Производство

ЧАСТ ВТОРА: ДЕЙСТВИЕ В РАМКИТЕ НА ОБЩЕСТВОТО

Глава VІІІ: Човешкото общество
1. Човешкото сътрудничество
2. Критика на холистичните и метафизичните възгледи за
обществото
- Праксеология и либерализъм
- Либерализъм и религия
3. Разделение на труда
4. Законът за сдружаването на Рикардо
- Разпространени грешки относно закона за сдружаването
5. Резултати от разделението на труда
6. Индивидът в обществото
- Приказката за мистичното общение
7. Великото общество
8. Инстинктът за агресия и разрушение
- Разпространени погрешни тълкувания на естествените науки и по-конкретно на дарвинизма
Глава ІХ: Ролята на идеите
1. Човешкият разум
2. Мироглед и идеология
- Борбата срещу грешките
3. Власт
- Традиционализмът като идеология
4. Мелиоризъм и идеята за прогрес
Глава Х: Размяна в рамките на обществото
1. Аутистична размяна и размяна между индивидите
2. Договорни обвързаности и обвързаности на хегемония
3. Изчислително действие

ЧАСТ ТРЕТА: ИКОНОМИЧЕСКОТО ИЗЧИСЛЕНИЕ

Глава ХІ: Оценяване без изчисление
1. Градация на средствата
2. Фикцията за бартера в елементарната теория на стойността
и цените
- Теорията на стойността и социализмът
3. Проблемът за икономическото изчисление
4. Икономическото изчисление и пазарът
Глава ХІІ: Сферата на икономическото изчисление
1. Същността на паричното счетоводство
2. Ограниченията на икономическото изчисление
3. Изменчивостта на цените
4. Стабилизация
5. Коренът на идеята за стабилизация
Глава ХІІІ: Паричното изчисление като инструмент за
действие
1. Паричното изчисление като метод на мислене
2. Икономическото изчисление и науката за човешкото
действие

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: КАТАЛАКТИКА ИЛИ ИКОНОМИКА НА
ПАЗАРНОТО ОБЩЕСТВО

Глава ХІV: Обхват и метод на каталактиката
1. Определяне на каталактичните проблеми
- Отричането на икономиката
2. Методът на въображаемите конструкции
3. Чистата пазарна икономика
- Максимизацията на печалбата
4. Аутистичната икономика
5. Състояние на покой и равномерно въртяща се икономика
6. Неподвижната икономика
7. Интеграция на каталактичните функции
- Функцията на предприемачеството в неподвижната иконо-
мика
Глава ХV: Пазарът
1. Характеристики на пазарната икономика
2. Капиталови стоки и капитал
3. Капитализъм
4. Суверенитетът на потребителите
- Метафоричната употреба на терминологията на полити-
ческата власт
5. Конкуренция
6. Свобода
7. Неравенство на богатството и приходите
8. Печалба и загуба на предприемача
9. Печалби и загуби на предприемача в прогресираща иконо-
мика
- Морално осъждане на печалбата
- Някои наблюдения относно плашилото на заниженото
потребление и аргумента за покупателната способност
10. Организатори, мениджъри, техници и бюрократи
11. Процесът на подбор
12. Индивидът и пазарът
13. Бизнес-пропаганда
14. Volkswirtschaft - „народната икономика“
Глава ХVІ: Цени
1. Процесът на ценообразуването
2. Стойност и оценка
3. Цените и стоките от по-високите редове
- Ограничения в ценообразуването на средствата за
производство
4. Отчитане на разходите
5. Логическа срещу математическа каталактика
6. Монополни цени
- Математически измерения на теорията за монополните
цени
7. Добра воля
8. Монопол на търсенето
9. Отражение на монополните цени върху потреблението
10. Ценова дискриминация от страна на продавача
11. Ценова дискриминация от страна на купувача
12. Взаимовръзка на цените
13. Цени и доход
14. Цени и производство
15. Химерата на непазарните цени
Глава ХVІІ: Непряка размяна
1. Разменни средства и пари
2. Наблюдения върху някои широко разпространени грешки
3. Парично търсене и парично предлагане
- Епистемологичният принос на теорията за произхода на па-
рите на Карл Менгер
4. Определяне на покупателната способност на парите
5. Проблемът на Хюм и Мил и движещата сила на парите
6. Причинени от парите и причинени от стоките промени в
покупателната способност
- Инфлация и дефлация, инфлационизъм и дефлационизъм
7. Парично изчисление и промени в покупателната спо-
собност
8. Предвиждане на очакваните промени в покупателната спо-
собност
9. Специфичната стойност на парите
10. Смисълът на паричните съотношения
11. Заместители на парите
12. Ограничения върху издаване на необезпечени средства
- Наблюдения върху дискусиите за свободното банкиране
13. Размер и състав на паричните запаси
14. Платежни баланси
15. Разлики в обменните курсове
16. Лихви и парични съотношения
17. Вторични разменни средства
18. Инфлационисткият възглед за историята
19. Златният стандарт
- Международно парично сътрудничество
Глава ХVІІІ: Действието в хода на времето
1. Перспективи при оценката на времеви периоди
2. Времевите предпочитания като основна предпоставка за
действието
- Наблюдения върху еволюцията на теорията за времевите
предпочитания
3. Капиталови стоки
4. Период на производство, време на изчакване и период на
планиране
- Удължаване на периода за планиране отвъд очакваната про-
дължителност на живота на участника
- Някои предложения на теорията за времевите предпочита-
ния
5. Конвертируемост на капиталовите стоки
6. Влияние на миналото върху действието
7. Натрупване, поддръжка и потребление на капитала
8. Подвижността на инвеститора
9. Пари и капитал, спестяване и инвестиране
Глава ХІХ: Лихва
1. Явлението лихва
2. Естествена лихва
3. Лихвени проценти
4. Естествена лихва в изменящата се икономика
5. Изчисляване на лихвата
Глава ХХ: Лихва, кредитна експанзия и търговски цикъл
1. Проблемите
2. Предприемаческият компонент в брутния пазарен лихвен
процент
3. Ценовата премия като компонент от брутния пазарен
лихвен процент
4. Пазарът на заеми
5. Влиянието на промените в паричните отношения върху
естествената лихва
6. Влиянието на инфлацията и кредитната експанзия върху
брутния пазарен лихвен процент
- Привидната липса на депресии при тоталитарно управле-
ние
7. Влиянието на дефлацията и свиването на кредитите върху
брутния пазарен лихвен процент
- Разлика между кредитна експанзия и обикновена инфлация
8. Монетарна или основана на циркулационен кредит теория
за търговския цикъл
9. Влияние на повторението на търговския цикъл върху па-
зарната икономика
- Ролята на неизползваните средства за производство в първи-
те стадии на бума
- Заблудите на непаричните обяснения на търговския цикъл
Глава ХХІ: Труд и заплата
1. Насочен навътре и насочен навън труд
2. Наслада и отегчение от труда
3. Заплати
4. Каталактична безработица
5. Брутни и нетни възнаграждения
6. Заплати и прехрана
- Сравнение между историческото обяснение на размера на
възнагражденията и теоремата за регресията
7. Влияние на неприятните усещания от труда върху неговото
предлагане
- Забележки върху популярното тълкуване на „индустриална-
та революция“
8. Влияние на превратностите на пазара върху размера на
възнагражденията
9. Трудовият пазар
- Трудът на животните и робите
Глава ХХІІ: Извънчовешки първоначални фактори на
производството
1. Общи наблюдения върху теорията на рентата
2. Времевият фактор при използването на земята
3. Недостатъчно плодородната земя
4. Земята като площ
5. Цените на земята
- Митът за земята
Глава ХХІІІ: Пазарните данни
1. Теорията и данните
2. Ролята на властта
3. Историческата роля на войните и завоеванията
4. Реалният човек като даденост
5. Периодът на адаптация
6. Ограничения на правата на собственост и проблемите с
външните разходи и външните икономии
- Интелектуално създадените външни икономии
- Привилегии и квази-привилегии
Глава ХХІV: Хармония и конфликт на интереси
1. Основният източник на печалба и загуба на пазара
2. Ограничаване на раждаемостта
3. Хармонията на „правилно разбраните“ интереси
4. Частна собственост
5. Конфликтите на нашето време

ЧАСТ ПЕТА: СОЦИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЕЗ ПАЗАР

Глава ХХV: Въображаемата структура на социалистическото
общество
1. Исторически произход на социалистическата идея
2. Социалистическата доктрина
3. Праксеологическият характер на социализма
Глава ХХVІ: Невъзможността за икономическо изчисление
при социализма
1. Проблемът
2. Предишни провали в разбирането на проблема
3. Нови предложения за социалистическото икономическо
изчисление
4. Проба и грешка
5. Квази-пазарът
6. Диференциалните уравнения на математическата икономика

ЧАСТ ШЕСТА: ПРЕЧКИТЕ ПРЕД ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА

Глава ХХVІІ: Правителството и пазарът
1. Идеята за трета система
2. Намесата
3. Разграничаване на функциите на правителството
4. Справедливостта като върховен стандарт за действията на
индивида
5. Значението на „laissez faire“
6. Пряка правителствена намеса в потреблението
- Корупция
Глава ХХVІІІ: Намеса чрез данъчно облагане
1. Неутралният данък
2. Тоталният данък
3. Фискални и нефискални цели на данъчното облагане
4. Трите типа данъчен интервенционизъм
Глава ХХІХ: Ограничаване на производството
1. Естество на ограниченията
2. Цената на ограниченията
3. Ограниченията като привилегия
4. Ограниченията като икономическа система
Глава ХХХ: Намеса в структурата на цените
1. Правителството и автономията на пазара
2. Пазарната реакция на правителствената намеса
- Наблюдения върху причините за упадъка на античната ци-
вилизация
3. Минимални възнаграждения
- Каталактичните аспекти на синдикализма
Глава ХХХІ: Манипулиране на валутата и кредита
1. Правителството и валутата
2. Интервенционисткият аспект на законите за законните пла-
тежни средства
3. Еволюция на съвременните методи за манипулиране на валутата
4. Целите на девалвацията
5. Кредитната експанзия
- Химерата на политиките за възпрепятстване на цикъла
6. Контрол върху търговията с чужда валута и двустранни
споразумения за размяна
Глава ХХХІІ: Конфискация и преразпределяне
1. Философията на конфискацията
2. Поземлена реформа
3. Данъчното облагане като конфискация
- Данъчното облагане като конфискация и поемането на риск
Глава ХХХІІІ: Синдикализъм и корпоративизъм
1. Синдикалната идея
2. Заблудите на синдикализма
3. Синдикалистки елементи в популярните политики
4. Социализъм на гилдиите и корпоративизъм
Глава ХХХІV: Икономика на войната
1. Тоталната война
2. Войната и пазарната икономика
3. Война и автаркия
4. Безполезността на войната
Глава ХХХV: Принципът на благоденствието срещу пазарния
принцип
1. Преследването на пазарната икономика
2. Бедност
3. Неравенство
4. Несигурност
5. Социална справедливост
Глава ХХХVІ: Кризата на интервенционизма
1. Урожаят на интервенционизма
2. Изчерпването на резервния фонд
3. Краят на интервенционизма

ЧАСТ СЕДМА: МЯСТОТО НА ИКОНОМИКАТА В
ОБЩЕСТВОТО

Глава ХХХVІІ: Трудният за определяне характер на икономи-
ката
1. Особеното място на икономиката
2. Икономиката и общественото мнение
3. Илюзията на старите либерали
Глава ХХХVІІІ: Мястото на икономиката в ученето
1. Изучаването на икономиката
2. Икономиката като професия
3. Прогнозите като професия
4. Икономиката и университетите
5. Общото образование и икономиката
6. Икономиката и гражданинът
7. Икономиката и свободата
Глава ХХХІХ: Икономиката и основните проблеми на чо-
вешкото съществуване
1. Наука и живот
2. Икономиката и ценностните оценки
3. Икономическото познание и човешкото действие